سوابق کاری

ندا کلکته‌چی

ندا کلکته‌چی

سوابق کاری

1

فعالیت در

اداره سلامت شهرداری

از سال 1387 تا 1396به عنوان مشاور تغذیه.

2

فعالیت در

مرکز بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران

سال 1389 تا 1391 به عنوان مشاور تغذیه.

3

کارشناس ستادی

از اداره تغذیه دانشگه شهید بهشتی

از سال 1396 تا 1397 به عنوان مسئول فنی.

4

فعایت در

موسسه آموزشی فرهنگی گزینه 2

از سال 1392 تا کنون به عنوان مشاور تغذیه دانش آموزان.

5

فعالیت در

موسسه آموزشی پوردستمالچی

از سال 1396 تا کنون به عنوان مشاور تغذیه دانش آموزان.

6

از سال 1399 تا کنون

فعالیت به عنوان مشاور تغذیه کودک.